باغ زندگی

  • منطقه باغ : گرمدره
  • ظرفیت سالن باغ : 500 نفر
  • ظرفیت پارکینگ :200 ماشین